ΕΛΛΑΔΑ

Γ. Κανακίδη – Θ. Κοσμερίδη 2
17676 Καλλιθέα, Αθήνα
Τηλ: (+30) 210 9537071
Fax: (+30) 210 9536088

ΑΡ. ΓΕΜΗ 122202901000

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Str. C. A. Rosetti Nr 17.
Sector 2, Bucharest